5 Haziran 2010 Cumartesi

İşçisinin Sigorta Primini Yatırmayan İşverenin Durumu Ne Olur?

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla kişiyi yanında çalıştıran kişilere işveren denilmektedir. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlara ise, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre 4/a sigortalısı (eski adıyla SSK sigortalısı) olarak kabul edilmektedir.

İşverenlerin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerini ne zamana kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeleri gerektiği hususu, 5510 sayılı kanunun 86 ncı maddesine dayanılarak, tebliğle düzenlenmiştir. 28.09.2008 tarihli aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine dair usul ve esaslar hakkında tebliğin 2.2.1. maddesine ve 2.4.2. maddesine göre; 1 ila 30 arasında ücret alan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar, 15 ila takip eden ayın 14 arasında ücret alan sigortalılar için ise belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 7’sine kadar, aylık prim ve hizmet belgesinin işverenler tarafından SGK’ya verilmesi zorunluluktur. İşverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hissesine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ay/dönemin sonuna kadar Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu) ödemeleri gerekmektedir.

Üstteki ifadelerimizde, işverenlerin SGK’ya olan sigorta primi ödeme yükümlülüklerini belirttik. Şimdi de, SGK’ya olan prim borçlarını borcun ait olduğu ilgili ayı takip eden ayın 23’üne kadar tahakkuk ettirmeyen ve 30’una kadar ödemeyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu karşısındaki durumlarının ne olacağını açıklamaya çalışalım.

1.) Bilindiği üzere 5510 sayılı kanunun 5763 sayılı kanunla değişik 81. maddesi (ı) bendine göre, 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır. Bahse konu 5 puanlık indirimden faydalanabilmek için, işverenlerin aylık prim ve hizmet belgesini zamanında vermiş olmaları gerekmektedir. Dolaysıyla, işverenin tahakkuk etmiş sigorta primini zamanında ödememesi halinde, cari aya ilişkin beş puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır. Ancak, ödenmeyen aya ilişkin primlerini ödemesi halinde, tekrar beş puanlık prim indiriminden yararlanmaya başlayabilecektir.
2.) 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendinde “…Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz…” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Bu itibarla, kayıtsız (tescilsiz) işçi çalıştırıldığı tespit edilen işverenler bir yıllık süre için beş puanlık işveren hissesi sigorta primi indiriminden yararlanamayacaklardır.
3.) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre, Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.
4.) Çalıştırdığı işçisinin sigorta prim borcunu ödemeyen işverenlere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre borcu yoktur yazısı verilemeyeceğinden, ihalelere giremeyecektir. Ayrıca, ödenmeyen prim borçları hakkında işveren hakkında SGK tarafından icra takip işlemleri başlatılacaktır.

Fatih Aksu, 03 Haziran 2010, habervaktim.com

Hiç yorum yok: